Obec Vikýřovice
Obec Vikýřovice

Národní zdroje

Národní zdroje

2020

Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora rozvoje regionů 2019+

logo

 

 

Projekt "Vikýřovice - rekonstrukce místní komunikace ul. Ke Splavu" (i.č. 117D8210A1845) byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj 

Celkem 3 804 240,00 Kč
Dotace 2 398 894,00 Kč
Obec 1 405 346,00 Kč

 

Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 

logo

 

 

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace se Olomoucký kraj zavázal poskytnout Obci Vikýřovice v roce 2020 dotaci ve výši 10.000 Kč na podporu celoroční činnosti keramické dílny a Galerie Zámeček.

 

2019

logoOBEC VIKÝŘOVICE TÍMTO DĚKUJE SKUPINĚ ČEZ ZA FINANČNÍ PODPORU  VE VÝŠI 20 000 KČ AKCE "ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE VIKÝŘOVICÍCH"

AKCE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 28. LISTOPADU 2019 OD 16 HOD. U MATEŘSKÉ ŠKOLY NA UL. KE SPLAVU

 

Pozvánka

Tisková zpráva - Olomoucký kraj

 

 

OLOMOUCKÝ KRAJ - DOTACE DO ZABEZPEČENÍ PROVOZU A ÚDRŽBY POVRCHŮ A VYBAVENÍ SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ

logo

 

 

 

V roce 2019 poskytnul Olomoucký kraj Obci Vikýřovice dotaci ve výši 42 000 Kč za účelem pořízení taženého vertikutátoru na údržbu sportoviště.  

 

MINISTERSTVO VNITRA - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky - Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí 

logologo

 

 

 

V roce 2019 získala obec Vikýřovice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů dotaci ve výši 450.000 Kč na pořízení dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním. Vítězným dodavatelem automobilu  Volkswagen Crafter je společnost ZHT Group s.r.o., Hranice.

 

  • Celkové výdaje:                   1 421 750 Kč
  • Ministerstvo vnitra – GŘ HZS:   450 000 Kč
  • Olomoucký kraj:                     100 000 Kč
  • Vlastní zdroje obce:                871 750 Kč   

 

Poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2019

logo

 

 

 

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace se Olomoucký kraj zavázal poskytnout Obci Vikýřovice v roce 2019 dotaci ve výši 100.000 Kč za účelem pořízení dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Vikýřovice.

 

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace se Olomoucký kraj zavázal poskytnout Obci Vikýřovice v roce 2019 dotaci ve výši 13.800 Kč za účelem pořízení 1 kusu přenosného přetlakového ventilátoru pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Vikýřovice.

 

Poskytnutí dotace - Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2019 

logo

 

 

 

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace se Olomoucký kraj zavázal poskytnout Obci Vikýřovice v roce 2019 dotaci ve výši 10.000 Kč na podporu celoroční činnosti keramické dílny a Galerie Zámeček.

 

 

2018

Nadace Partnerství, Lidé a příroda 

logoU příležitosti vítání dětí do života uspořádala v pátek 26. října obec Vikýřovice slavnostní výsadbu lípy srdčité. Vzrostlý strom obci zdarma poskytla společnost Arboeko s.r.o. ze Smržic v rámci kampaně Nadace Partnerství. Úvodní projevy přednesli starosta Vikýřovic Václav Mazánek, starosta Šumperka a exsenátor Zdeněk Brož a nově zvolený senátor Miroslav Adámek. O kulturní program se postarali trubači mysliveckého sdružení a zpěvem Natálie Ramešová. Tatínkové se následně ujali výsadby stromu. Tradice sázení stromů u příležitosti vítání dětí do života trvá v obci již 16 let. V příštích letech obec plánuje parkové úpravy tohoto pozemku pro širokou veřejnost. Dále následovala v Muzeu silnic vernisáž výstavy Masarykovy mosty, která u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR představí veřejnosti osm logočeských a moravských mostů, které byly pojmenovány na počest prezidenta Masaryka.

 

 

Poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2018

logo

 

 

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace se Olomoucký kraj v roce 2018 zavázal poskytnout Obci Vikýřovice dotaci ve výši 295.000 Kč za účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje. Příjemce je oprávněn dotaci použít na pořízení cisternové automobilové stříkačky. 

Publicita

 

2017

Státní fond dopravní infrastruktury - program zaměřený na realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

logo„Autobusová zastávka - ul. Hraběšická“

(číslo ISPROFOND: 5717510118)

 

V roce 2017 byl přiznán obci Vikýřovice finanční příspěvek ve výši 792 000 Kč na realizaci nové zálivové autobusové zastávky na ulici Hraběšické podél komunikace III. tř. č. 44638. Stavba je umístěna v trase stávajícího chodníku pro pěší. S ohledem na stávající terén a z důvodu rozšíření v místě zastávky (pro zastávkový záliv a čekárnu) dojde k přeložce oplocení, nově bude zastávka lemována pletivovým plotem umístěným na gabionové opěrné zídce, nasvětlení zastávky bude provedeno přesunutou 1 lampou veřejného osvětlení. Celkové výdaje stavby činí 1 284 184,47 Kč. Stavbu realizuje společnost EKOZIS, spol. s r.o., Zábřeh. Stavbu projektovala společnost Cekr CZ s.r.o., Šumperk.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2 Podpora zapojení generací do komunitního života

publicita"Úprava veřejného prostranství na ul. Školní"

V roce 2017 byla obci Vikýřovice přiznána Ministerstvem pro místní rozvoj dotace ve výši 189 448 Kč. Předmětem dotovaného projektu je instalace herních prvků z akátového dřeva, oprava pískoviště, vybavení prostoru lavicemi, stolem a odpadkovým košem, vybudování mlatového povrchu pod posezením a výsadba stromu. Vlastní podíl obce činí 81 193 Kč. Na výběru herních prvků se podíleli obyvatelé z ul. Školní.

 

Poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2017

foto

 

 

 

Prostřednictvím Olomouckého kraje obdržela v roce 2017 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vikýřovice z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR dotaci ve výši 8 800 Kč na odbornou přípravu členů jednotky.

 

2016

Poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2016

publicita

Státní fond dopravní infrastruktury - program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

logoV roce 2016 byl přiznán obci Vikýřovice ze Státního fondu dopravní infrastruktury finanční příspěvek na realizaci další etapy lokálních zpěvněných chodníkových ploch. Jedná se o výstavbu chodníku o délce 275,8 m podél silnice III. třídy číslo 43636 na ul. Petrovské - úsek mezi ul. U Hájenky a Polní. Celkové náklady akce ve výši 3 165 008 Kč zahrnují nejen výstavbu chodníkového tělesa, ale také výstavbu dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Finanční příspěvek SFDI činí 1 653 000 Kč. Stavbu provádí společnost Ekozis spol. s r.o. v termínu od 15. 8. do 4. 11. 2016. 

 

 

2015

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje- JSDH- publicita

 

Státní fond dopravní infrastruktury - program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Logo

V roce 2015 byl přiznán obci Vikýřovice ze Státního fondu dopravní infrastruktury finanční příspěvek na výstavbu lokálních zpevněných chodníkových ploch (v projektové dokumentaci označeno jako trasy B a C) a na rekonstrukci stávající části chodníku (trasa D), který se bude napojovat z jedné strany na nový navrhovaný chodník a z druhé strany na stávající konstrukci mostu v obci Vikýřovice. Trasa A (u muzea silnic) již byla obcí realizována v roce 2013. Řešená stavba je umístěna mezi dvěma křižovatkami na ul. Hraběšické (silnice III. tř. č. 44638) a ul. K Lužím (silnice III. tř. č. 44636). Jedná se o doplnění nových chodníkových ploch ke stávajícím tak, aby v celkovém kontextu působily jako celek a umožnily chodcům přejít na druhou stranu silnice. Na akci již proběhlo výběrové řízení, ve kterém zvítězila společnost SART - stavby a rekonstrukce a.s., Šumperk s nejnižší nabídkovou cenou 626 633,59 Kč. Mezi obcí a poskytovatelem je podepsána Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, ve které je stanovena max. výše příspěvku 472 000 Kč. Výdaje obce činí 154 633,59 Kč.

Termín realizace: 3.8. - 30.10.2015 

 

2014

Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje- dopravně inženýrská opatření

Publicita

Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku se Olomoucký kraj zavázal poskytnout obci Vikýřovice investiční příspěvek ve výši 340 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v rámci realizace stavby „Komunikace a bezpečnostní prvky - ul. Rapotínská- část A.

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího přechodu pro chodce včetně jeho nasvětlení na ul. Rapotínské, který se nachází na silnici I/11.

Projekt neřeší jen rekonstrukci přechodu, ale také rekonstrukci stávajícího chodníku a autobusových zastávek (stavba B) včetně úseku napojení na ul. Novou a řešení cyklo směr obec Rapotín (cyklostezka). Projektová dokumentace je tedy rozdělena na dvě samostatné stavby- část A, která byla předložena v rámci žádosti o dotaci jako dopravně inženýrské opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích a část B, kterou je obec připravena realizovat z vlastních zdrojů. 

Celkové náklady stavby po výběrovém řízení- 2 285 085,00 Kč

  • část A-    534 210,37 Kč 
  • část B- 1 750 874,63 Kč

Termín realizace: 8.9.- 28.11.2014

 

Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH

 

 

Nadace Partnerství

PozvánkaObec Vikýřovice byla vybrána Nadací Partnerství a jejími partnery k bezplatnému ošetření stromu- moruše bílé. Moruše se nachází před hostincem Trámky. Je nejstarší známou moruší v Olomouckém kraji a patří mezi nejstarší moruše v České republice s významnou estetickou a historickou hodnotou. Stáří stromu se odhaduje na 110 až 130 let.

Ve středu 19. března od 8:30 do 15:00 proběhne ošetření stromu.

Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o kvalitním odborném ošetřování vzrostlých stromů. Obec zve všechny zájemce, aby se přišli podívat na tyto odborné práce.

 

„Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Mendelova univerzita v Brně. Provedl jej odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.“

Loga

Odkazy na webové stránky partnerů:

http://www.nadacepartnerstvi.cz

http://www.szkt.cz

http://www.ldf.mendelu.cz

Žádost o podporu

 

2013

Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje- JSDH 2013

 

2012

Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje- JSDH 2012

 

2011

Poskytovatel dotace
Název akce
Celkové náklady
Z toho dotace
Vlastní náklady obce
Ministerstvo pro místní rozvoj
Vikýřovice- oprava obecního úřadu
1 272  034
1 000  000
272 034
Ministerstvo pro místní rozvoj
Vikýřovice- herní prvky na ul. Sadové
90 772
63 540
27 232
Státní fond dopravní infrastruktury
Chodník při ul. Sokolské- 2. etapa
5 036  707
1 619  611
3 417  096
Operační program Životní prostředí
Vikýřovice- rozšíření systému separace BRO a ostatních složek KO
696 030
626 426
69 604
Ministerstvo vnitra- GŘ HZS ČR
HZS- odborná příprava členů JSDH
2 820
2 080
740
OP Lidské zdroje a zam., Ministerstvo práce a sociálních věcí
Veřejně prospěšné práce
460 873
285 332
175 541
Celkem
7 559 236
3 596 989
3 962 247

 

K odstranění

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Svoz odpadů

Květen2021
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29
30 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10
11
12
13
14
15 16
17 18 19 20
21 22 23
24 25 26 27
28 29 30
31 1 2 3
4 5 6

Odstávky ČEZ

Novinky e-mailem

Novinky e-mailem

Úřední deska e-mailem

TV vysílání

http://web.promoboxtv.cz/vikyrovice/data/out/web/

pro zvětšení klikněte

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce

Datum a čas

Dnes je pondělí, 10. 5. 2021, 23:31:36

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 231
TÝDEN: 231
CELKEM: 1513984